หมวดสินค้า

หมวดสินค้า

นโยบายในการรับประกันสินค้า ร้านเมคคาช็อป
 1. ในกรณีขอคืน หรือ เปลี่ยนสินค้า ที่เกิดจากการชำรุด เสียหายเนื่องจากการขนส่ง หรือได้รับสินค้าไม่ตรงกับรายการสั่งซื้อ ทางบริษัท(ทางร้าน) ยินดีเปลี่ยนสินค้าที่ถูกต้องให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยลูกค้าไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียเวลา หรือค่าทำขวัญใดๆ จากทางบริษัท(ทางร้าน) ได้ทั้งสิ้น  
 2. ในกรณีขอเปลี่ยนสินค้าใหม่เนื่องจากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดพลาด ลูกค้าสามารถแจ้งขอเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7วัน โดยนำสินค้าที่สั่งซื้อผิดส่งคืนเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วว่าสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ อุปกรณอยู่ครบ ทางร้านยินดีเปลี่ยนสินค้าอื่นๆแทนได้ โดยลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าจัดส่ง และส่วนต่างที่เกิดขึ้น ของราคาสินค้าเดิม ก่อนการจัดส่ง
 3. ในกรณีขอคืนสินค้าที่นอกเหนือจากกรณีข้างต้น เช่น การขอคืนเงินเนื่องจากใช้งานไม่เป็น ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าประเภทอื่นแทนได้ โดยให้แจ้งความประสงค์ภายใน 7 วัน ( จำกัดการเปลี่ยนสินค้าได้ 1 ครั้งเท่านั้น และต้องมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยน 10 % ของราคาสินค้า หรือขั้นต่ำ 100 บาท ) โดยลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเท่ากัน หรือมากกว่าแทนได้ โดยชำระส่วนต่างตามราคา ที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
 4. ในกรณีที่สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนมีมูลค่าต่ำกว่าสินค้าเดิมสามารถทำได้ แต่จะไม่ได้รับเงินส่วนต่างคืน และต้องเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 100 บาท
 5. เงื่อนไขข้างต้น ไม่ครอบคลุม ในกรณีที่สินค้าออกใบกำกับภาษี

 

 • สินค้าที่ต้องการคืน ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยเฉพาะสติกเกอร์รับประกัน กล่องสินค้า คู่มือการใช้งาน และต้องแนบใบเสร็จรับเงินมาด้วย
 • หากสินค้ามีตำหนิเกิดขึ้น ทางร้านขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเป็นกรณีไป โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมที่เกิด หรือ อาจจะต้องประกาศขายในราคาพิเศษ เป็นต้น

  หมายเหตุ : ในกรณีสินค้ามีปัญหา โปรดส่งคืนสินค้าภายใน 7 วันทำการการส่งคืนสินค้า โปรดส่งทางไปรษณีย์ไทย เท่านั้นการส่งด้วยวิธีการอื่น เช่น ขนส่งเอกชนบางบริษัทที่ไม่มีบริการส่งถึงที่อาจทำให้ได้รับบริการที่ล่าช้าและตามสินค้าด้วยความลำบากการรับประกันความเสียหายจากการขนส่ง : เพื่อความมั่นใจโปรดแกะดูสินค้าที่ได้รับต่อหน้าเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ หากกรณีสินค้าชำรุดเนื่องจากปัญหาการขนส่ง ให้คืนสินค้าแก่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์เพื่อทำการเคลมค่าเสียหายตามใบเสร็จได้

 
กรณีการเคลมสินค้า  ผู้ซื้อต้องนำส่งสินค้า และร้านค้าต้องได้รับสินค้าเพื่อตรวจสอบก่อน  จึงจะสามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ตามเงื่อนไข
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
 1. ผู้ซื้อควรเก็บใบรับประกันและหลักฐานการซื้อไว้ และจะต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หรือใบรับประกัน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการการคุ้มครองการรับประกันสินค้า
 2. การรับประกันสินค้า สินค้านั้นๆเป็นไปตามระยะเวลาที่ทางร้านเมคคาช็อปกำหนด
 3. กรณีที่ได้รับสินค้าจากการจัดส่งแล้ว เกิดสินค้ามีลักษณะไม่ตรงสเป็ค แตก,ชำรุด,บุบสลาย หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ หรือมีรอยขูดถลอก ให้ส่งคืนสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงินและอุปกรณ์ทั้งหมดโดยเร็วที่สุด
 4. สามารถเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันซื้อ แต่สินค้าจะต้องมีสภาพปกติสมบูรณ์ กล่องบรรจุและอุปกรณ์ต้องอยู่ในสภาพครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานใบรับประกัน หรือใบเสร็จรับเงินเหมือนตอนที่ซื้อไปจากทางร้าน
 5. การรับประกันสินค้าสิ้นสุดลงเมือ ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบรับประกันสินค้าหาย สติ๊กเกอร์รับประกันสินค้าที่ติดกับตัวสินค้าฉีกขาด
ร้านเมคคาช็อป ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่ไม่อยู่ในการรับประกันสินค้า ดังต่อไปนี้
 1. สินค้ามีสภาพผิดปกติ  ได้แก่ ไหม้, แตก,ชำรุด,บุยสลาย หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ หรือ มีรอยขูดถลอก เป็นต้น
 2. สินค้ามีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น รอยคราบสนิม, คราบอ๊อกไซด์, คราบน้ำ หรือคาบอื่นๆ เป็นต้น
 3. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า, ตกน้ำ เป็นต้น
 4. สติ๊กเกอร์รับประกันของ ร้านเมคคาช็อป มีรอยฉีก, ขาด ,หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ได้
 5. การใช้สินค้าที่ผิดวิธี หรือผิดวัตถุประสงค์จากที่ออกแบบไว้สินค้ามีการแก้ไข ดัดแปลง เกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า มีร่องรอยการเปิดแกะ หรือร่องรอยการซ่อม
 6. ทางร้านเมคคาช็อปจะไม่รับประกันสินค้าที่มีรอยปากกาใดๆ เขียนลงบนตัวสินค้า และไม่สามารถลบออกได้โดยส่งผลต่อสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ หรือสินค้า
 7. สินค้าที่ส่งมาตรวจสอบ หากไม่พบอาการเสีย แต่สาเหตุเกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง ลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ากลับ
 8. สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน หรือสินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสียหรือตรวจพบอาการเสีย ลูกค้าจะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำในการตกลงซ่อมหรือไม่ตกลงซ่อม การส่งสินค้ากลับคืนลูกค้า ลูกค้าต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ากลับ
 9. ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี ความผิดพลาด การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุงเอง การปรับหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม หรือความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้งานของสินค้า
 10. อาการเสียหรือความเสียหายหรือการทำงานที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการทำของเหลว หรืออาหารหกใสผลิตภัณฑ์, น้ำหรือเหงื่อเข้าเครื่อง หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือเนื่องมาจากการใช้แรงดันไฟฟ้าที่เกิน
 11. การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิท หรือรอยเปรอะเปื้อน
 12. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง
 13. การติดตั้ง การใช้งานที่ผิดวิธีหรือผิดประเภท , ติดตั้งหรือต่อสายไม่ถูกวิธี
 14. ความเสียหายซึ่่งเกิดจากสัตว์ หรือ แมลงกัดหรือทําลาย อุปกรณ์ วงจร สายไฟ
Menu